Όροι & Προϋποθέσεις

Σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν με ασφάλεια συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία για ένα έτος, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ενδεχόμενες θέσεις που θα προκύψουν.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, αποστέλλοντας αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprivacymarketking@gmail.com

Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα στοιχεία σας δεν θα διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας και δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας για τον παραπάνω σκοπό.

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

I. Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

II. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

III. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

IV. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

V. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

VI. Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την εταιρεία μας, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ανατρέξτε στον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου (GDPR). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL